• Spracovávanie feasibility štúdií a


  technických analýz(due diligence) pre


  energetiku
  Spracovávame technické štúdie a analýzy kotlov a iných energetických prevádzok s cieľom zabezpečiť prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť. Spracovávame tiež štúdie porovnávajúce najmodernejšie a najekologickejšie technológie, ktoré prevádzkovatelia energetických a teplárenských prevádzok potrebujú nainštalovať a doporučujeme ich ideálne technické riešenie.


  Spracovali sme napr.

  štúdiu zbytkovej životnosti nemeckých kotlov pre 300 MW paroplynové bloky v Egypte s doporučením, ktoré tlakové časti kotla je potrebné kedy najneskôr vymeniť.

  štúdiu porovnávajúcu dostupné technológie odsírovania spalín pre dve teplárenské spoločnosti, s doporučením najvhodnejšej technológie pre nich.

  technický a prevádzkový audit definujúci opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky spaľovne komunálneho odpadu v Kosit a.s. Košice a iné.

 

© 2009. Altia, s.r.o.