• Marketingový prieskum a marketingové


    štúdie    Altia má mnohoročné skúsenosti s vypracovávaním marketingových štúdií a marketingovým prieskumom v asi tridsiatich štátoch sveta.

    Zákazníkovi navrhne optimálnu štruktúru marketingovej štúdie a doplní ju o jeho špeciálne požiadavky. Štúdia obsahuje minimálne nasledovné údaje: faktory ovplyvňujúce dopyt po danom produkte za posledných 5 rokov s výhľadom na najbližšie 3 roky, spotrebu daného produktu za to isté časové obdobie, domácu a zahraničnú konkurenciu aktívnu v danom teritóriu, objem dovozu a vývozu danej komodity, ekonomickú situáciu v požadovaných štátoch za to isté časové obdobie, obchodné a politické riziká v daných krajinách, prefinancovateľnosť danej komodity, silné a slabé stránky slovenskej firmy a jej konkurentov, dosahovanú cenovú úroveň danej komodity, prípadné obchodné bariéry pre danú komoditu, dovoznú a vývoznú bilanciu daných krajín so Slovenskou republikou, desať najväčších dovozcov danej komodity a iné. Najviac referencií (zákazníkov) má Altia z Nemecka, Turecka, Číny, Vietnamu, Slovenska a z Českej republiky. Najčastejšie opakujúcimi sa komoditami na marketingový prieskum sú kotle, tepelné, veterné a vodné turbíny a strojárske výrobky.

 

© 2009. Altia, s.r.o.