• Marketingový prieskum a marketingové


    štúdie    Pracovníci firmy Altia majú mnohoročné skúsenosti s vypracovávaním marketingových štúdií a marketingovým prieskumom v asi tridsiatich štátoch sveta v rôznych komoditách.

    Altia navrhne štruktúru marketingovej štúdie a doplní ju o špeciálne požiadavky zákazníka. Štúdia obsahuje minimálne nasledovné údaje: faktory ovplyvňujúce dopyt po danom produkte za posledných 5 rokov s výhľadom na najbližších 5 rokov, spotrebu daného produktu za to isté časové obdobie, domácu konkurenciu, objem dovozu a vývozu danej komodity, zahraničnú konkurenciu, ekonomickú situáciu v požadovaných štátoch za to isté časové obdobie, obchodné a politické riziká v daných krajinách, prefinancovateľnosť danej komodity v daných krajinách, renomé slovenskej firmy a jej najsilnejších konkurentov v daných krajinách, silné a slabé stránky slovenskej firmy a jej konkurentov, dosahovanú cenovú úroveň danej komodity v jednotlivých štátoch, prípadné obchodné a politické bariéry pre danú komoditu, dovoznú a vývoznú bilanciu daných krajín so Slovenskou republikou, kontakty na organizácie a inštitúcie, ktoré sú schopné zdarma podporiť predaj danej komodity v jednotlivých krajinách, desať najväčších dovozcov danej komodity atď.

    Altia pre každé teritórium navrhne najvhodnejšieho agenta, zástupcu, či veľkoobchod, ktorí prejavili záujem o dovoz, distribúciu a predaj danej komodity.

 

© 2009. Altia, s.r.o.